dinsdag 23 juli 2019
Snel naar rubriek:
Inloggen      Registreren
Henk Gruys - Koninginnedag - Afl. 6 van 7
Gepubliceerd op: 24-07-2011 Aantal woorden: 2540
Laatste wijziging: 04-02-2018 Aantal views: 1976
Easy-print versie Aantal reacties: 11 reacties

Koninginnedag - Afl. 6 van 7

Henk Gruys


Hij hield met zijn ene hand het glas en met de andere de hand van het meisje vast, dat hem meetrok door een lange, kale, maar goed verlichte gang.
Ze spraken niet. Arian niet omdat hij zonder meer verwachtte over twee minuten weer buiten te staan, en Louise niet omdat zij na lange tijd eindelijk weer een definitief doel voor ogen scheen te hebben.
Van de gelijkblijvende omgeving viel dat overigens niet af te leiden. Achter de lichtgroene wanden van de gang gonsden dof de zware elektromotoren in de fabrieken die pal achter het caf moesten oprijzen. Soms was het tikken en klotsen van ingewikkelde machinerien waarneembaar.
Maar hoeveel gangen ze ook doorliepen, in hoeveel ontvolkte bedrijfskantoortjes ze kwamen, veel sterker werden deze geluiden niet. Het leek of zij voortdurend ronddwaalden. Telkens sloegen ze hoeken om, en belandden ze weer in andere lokaliteiten, die zonder uitzondering verlaten waren. Alles was wit bestoft, en rook zoetig, naar suiker of puddingpoeder, dus waarschijnlijk bevonden ze zich nog steeds binnen de fabriekscomplexen, al begreep Arian niet dat er maar geen einde aan kwam. Ze liepen al een kwartier of langer door trapportalen, expeditiehallen en opslagruimten, zonder dat de buitendeuren van de gebouwen in zicht kwamen.
Ze zagen niemand. Arian spoelde van tijd tot tijd zijn mond helemaal met de drank om, uit teleurstelling dat het op deze manier nooit zou lukken aan dit doolhof te ontkomen. Dan weer, op vreemde ogenblikken, als hij de moed bijna had opgegeven, kreeg hij het dolzinnige verlangen dat Louise hem rechtsreeks in de fabrieken zou brengen; omhoog naar de daverend geheime machinerien die zoete, bijna eetbare rook produceerden, zoals hij die vanavond ook vanaf de brug had gezien. En eenmaal op de bovenste verdieping gekomen zou hij als een blok in slaap vallen en dan zou Louise ongemerkt moeten zijn verdwenen. Dat zou weinig minder dan een wonder zijn.
Maar eindelijk hielden ze dan toch halt voor een deur in een smalle gang, die eerder bij een dienstwoning dan bij een fabriek leek te horen. Louise luisterde voorzichtig aan het sleutelgat of alles veilig was, en toen opende zij de deur. Zej werden gevolgd, zei ze met geheimzinnige stem.
Ze betraden achter elkaar een lange lichte kamer die zo goed als leeg was. Ofschoon het zonlicht nog met onverminderde kracht scheen achter de overgordijnen, brandde op de schoorsteenmantel reeds een schemerlampje zonder kap. Een meubilair van twee grote salontafels stond aan een muur geschoven, met enkele op elkaar gestapelde laden erop, waarin zo te zien niet meer dan wat onbeduidende snuisterijen en een paar rode en gele stofdoeken lagen.
Louise deed heel opgewekt, alsof ze eindelijk thuis waren. Ze liep ijverig door de kamer, leek iets te zoeken onder de tafels en in de laden. "Het was in het caf zo druk," babbelde ze, "omdat ook de voetbalclub vandaag zijn jubileum vierde. Stom was het om dat precies op koninginnedag te doen, met die hooligans! Die wilden er een slaatje uit slaan."
Arian knikte, want van de volte kon hij meepraten! Hij was bij de deur gebleven om direct weer weg te kunnen. Hij zei: "Ik was ook niet uit mezelf naar het caf gegaan, Louise, maar er naar binnen geblazen door de mariniers toen het zo druk was! Ik moet direct naar de haven. Als ik nog langer wacht, kom ik te laat, het was al negen uur op de klok. Kan ik zo achterom lopen naar buiten?"
Louise luisterde niet; ze stond bij de schoorsteenmantel en liet het licht van het vijfentwintig watt lampje op haar armzalige benen schijnen.
Arian aarzelde, keek naar de ramen, vroeg zich af wat daarachter was, maar kon niets ontwaren. In de ongewassen vitrages hing het licht van heel vroeger, meende hij, en een gevoel van heimwee overviel hem; misschien dat hij zich ooit eens in zo'n kamer had bevonden, lang geleden, op een warme avond van een zomerse dag... hij was toen ook niet alleen geweest...
Hij wilde naar de ramen lopen, maar Louise begon hem te omhelzen met poezelige armen; het glas nam ze voorzichtig uit zijn hand. "Laten we de divan uit de andere kamer naar hier verslepen," fluisterde zij. Ze sloeg haar lange jurk omhoog om zijn hals en kuste hem ontelbare malen, waarbij haar spitse tanden tegen zijn wang tikten. Zulke kleine zoentjes kon ze geven dat de aanraking miniem was. Hij kon zich niet bevrijden uit haar rozigheid en naaktheid, al was zij niet sterk en al voelden haar benen nergens hard.
Maar de betovering raakte verbroken, niet het minst doordat hij werd afgeleid door het raadselachtige licht achter de gordijnen. Waardoor hij zich uitgedaagd voelde om op onderzoek uit te gaan.
Toen deed hij een ronduit verbluffende ontdekking! Hij merkte om te beginnen dat het lampje bij de schoorsteen nog maar flauw gloeide, verminderde; straks zou het helemaal uitgaan. Tegelijkertijd doemde boven de schoorsteen, langzaam en betekenisvol het schilderij van de oude man van de brug op, verheven en stralend, alsof het enigszins in zichzelf werd verlicht.
Het bleek nu het voltooid was veel groter dan hij had gedacht. Er stond een gedeelte van een laan op, gezien vanachter een soort begroeide stenen wal, die zo natuurgetrouw was geschilderd, dat men onweerhoudbaar de aanvechting kreeg eroverheen in het schilderij te klimmen om te zien hoe het er daar uitzag; misschien in de hoop er iets aan te treffen dat op slag lles zou veranderen en een oplossing voor alle problemen in het vooruitzicht stelde. Arian ontworstelde zich aan Louise en liep op het schilderij toe; hij vergat alles om zich heen, wist nog nauwelijks waar hij zich bevond. Hij naderde de overwoekerde wal heel dicht, tot hij hem bijna kon aanraken...
Om vervolgens dit kwam hem later zeer vreemd voor, het leek op de verwezenlijking van een oude droom, meer nog dan een bewust ingrijpen zonder aarzelen over de begroeide muur te stappen...
Maar in werkelijkheid bevond hij zich natuurlijk nog in de lange kamer, was hij op weg naar de ramen, waarachter de zon maar bleef stralen op namiddagsterkte...
Terwijl Louise achterin tegen hem lag te schreeuwen dat ze nu wel wist dat hij gek was, en dat Lina met Luuk was en Luuk met Lina, en dat hij, Arian, er nooit meer aan te pas zou komen!
Hij hoorde haar nog schelden en tieren toen hij haar niet eens meer kon zen!
Maar ook werd op de gang en in vertrekken boven door Luuk en anderen zijn naam geroepen en nog had hij het einde van de kamer niet bereikt! Tamelijk verontrustend waren vooral de hollende voetstappen die overal in het gebouw begonnen te klinken.
Uiteindelijk wist hij via een kolenhok aan de bedreiging te ontsnappen.

De tuin waarin hij was beland was met onkruid zo sterk overwoekerd dat het de oorspronkelijke planten allang had verstikt. Voorzichtig wadend tussen de manshoge stengels kwam hij bij een open ijzeren tank vol oliedrab, die heel verraderlijk in het midden was ingegraven. Behoedzaam balancerend over de roestige rand bereikte hij de betonnen muur die de tuin omsloot. Hij voelde zich door wat hem zojuist was overkomen of hij een enorm pak slaag had gekregen en durfde bijna niet te denken aan wat Louise zojuist over Lina had beweerd; al was dat misschien (hoopte hij) alleen uit vijandigheid en jaloezie geweest.
Maar zodra hij door een brede scheur in de muur was gekropen, verminderde zijn onrust, restte er alleen wat doffe druk in zijn hoofd. Hij kwam een beetje tot kalmte; uiteindelijk was er niemand achter hem aan gekomen. Veilig voelde hij zich echter nog allerminst.
De tweede tuin was men zou zeggen als keihard commentaar op de vorige, tot de laatste vierkante decimeter geplaveid. Met tuintegels, straatklinkers, betonplaten, leien, kalkstenen, trottoirbanden, grafzerken, blauwe stoepen, plavuizen, flagstones, zwerfkeien, dakpannen en gipspanelen, die er tot in de uiterste hoeken de slordige vierkante vlakte bedekten. Iedere geplande verandering leek er al bij voorbaat in te zijn versteend, en Arian voelde alleen al daarom niet de minste aanvechting er te blijven. Hij sloeg op goed geluk een richting in, daarna nog een, verwachtend toch wel ns bij de brug uit te komen.
Maar hij leek hopeloos verdwaald; wat volgde waren gazons die bij kleine villa's hoorden, aan een eenzame straatweg gelegen. Op het gras tussen de vlaggen zag hij soms bewoners die scherp naar de hemel tuurden. Op hem lette niemand. Eenmaal knikte een statige grijze heer hem vriendelijk toe, alsof Arian de jongen was die elke avond de krant bezorgde.
De hemel verkleurde langzaam naar oranje. Op de struiken glinsterden waterdruppels, maar de tuinslangen had men zeker opgerold, want die zag hij nergens. In de verte leek men af en toe te schieten met automatische wapens.
Tenslotte kwam hij bij de allerlaatste tuin die in het water afliep als de helling van een scheepswerf. Vr hem, in de rivier, stonden tientallen staken waaraan wimpels wapperden. Daaronder dreef een hele vloot van roeibootjes, waarin dagjesmensen zaten die met hun handen boven de ogen de lucht afspeurden. Toch was er in het noordwesten niets te ontdekken; de hemel was leeg als de binnenkant van een schoongebrande cilinder.
Maar de brug was hier gelukkig vlakbij. Arian kon een pijler gemakkelijk bereiken, hoewel er niet op eigen kracht tegenop klimmen.
Enige behulpzame passanten hesen hem daarom over de leuning. Drie jongemannen waren het, die erg vrolijk leken, alsof ze gedronken hadden. "Bijna was je te laat," riepen ze. "Ze zullen z wel komen!"
Daarna haastten ze zich lachend ieder een eigen kant op; het was alles z vanzelfsprekend, dat het wel onderdeel van een vooraf ingestudeerd plan leek. Arian had intussen geconstateerd dat het zwart van de mensen zag op de brug.
Eerst naar Lina, dacht hij. Het kostte hem door de drukte wel een half uur om de oever te bereiken, hoewel die vlakbij had geleken.
Maar toen hij bij de snackbar was gekomen, vertelde men hem daar dat Lina was vertrokken en niet had gezegd waarheen.
Wie weet hoe laat het al is, dacht hij toen hij weer buiten stond, en hoe lang ze al op mij heeft gewacht! Hij had geen horloge en tuurde naar de klok van de kerktoren, maar de wijzerplaat weerkaatste het licht van de zon, en het uur niet was vast te stellen. Net wilde hij iemand de tijd vragen, toen het opeens een groot tumult werd op straat en iedereen naar n kant van de brug begon te hollen. Er werd geroepen: "Het is zover!" en: "Ze komen er aan!" En de mensen lachten veelbetekenend naar elkaar, alsof wat nu gebeuren ging voor iedereen een grote opluchting betekende.
Nadat Arian zich voldoende naar de brugleuning had gedrongen, kon hij boven de rivier een formatie sportvliegtuigen zien aankomen, die zo laag vlogen dat de wielen bijna het water raakten.
Meteen barstte overal een daverend gejuich los en begon iedereen geestdriftig met vlaggetjes en zakdoeken te zwaaien. Tegelijk steeg de toonhoogte der ronkende motoren.
Ze kwamen snel naderbij, de een- en tweedekkers. Uitlaten knetterden, propellers snorden en weerkaatsten het zonlicht als krankzinnig. Alle toeschouwers begonnen oorverdovend te brullen; de piloten wuifden terug met hun shawls. Sommige hingen daarbij vr uit hun cockpits, maar trokken zich weer tijdig terug voor een bocht.
.....En zo paradeerden dus de machines die door de piloten werkelijk subliem werden bestuurd. De toestellen steigerden en produceerden met tussenpozen dikke strepen krijt, bij wijze van demonstratie.

Ineens ontdekte Arian Lina. Zij stond op het platte dak van haar snackbar en zwaaide wild naar de vliegers. Maar het was zonneklaar dat het maar n piloot gold, en dat was Lucky Luuk, de reclamevlieger-barman, die zich ver over de rand van zijn cockpit had gebogen en met de hand aan de mond iets naar haar riep.
En langzaam werd het Arian duidelijk en kon hij niets anders bedenken dan dat Lina hem de laatste tijd vreselijk voor de gek had gehouden. Dat dit de reden was waarom zij de afgelopen dagen zo weinig van hem had willen weten! En dat Louise gelijk had toen ze zei dat Lina niet op hm, maar op Luuk verliefd was geworden. Zoals hij dit eigenlijk ook wel had kunnen weten, omdat die twee iedere dag in elkaars nabijheid rondhingen! Als hij zich maar niet zo door zijn verliefdheid had laten verblinden!
Lina op haar snackbar wuifde en wierp kushandjes in de lucht. Door zijn hoogtevrees kon Arian de vliegtuigen niet blijven volgen en toch moest hij dit, om te zien wat er allemaal plaatsgreep, al was hij nog zo duizelig en wankelde hij op zijn benen van deze onverdiende ellende.
Opnieuw beschreven de toestellen een bocht, kwamen ze weer nader. Maar Arian was intussen zo moe van alles, dat weggaan nog het enige was wat hij wilde.
Het laatste dat hij van Lina zag was, dat zij op n been op het dak balanceerde als op een wereldbol, de armen wijd gespreid, als vloog ze zelf. De wind of de draaiende propellers deden haar dunne jurk om haar benen wapperen als een vlag. Een zwarte Godin van de Gelukzaligheid leek ze zo.
Moeizaam, en verdoofd door het lawaai, wrong Arian zich tussen de applaudisserende mensen door die nauwelijks opzij gingen. De vliegtuigen die hij zo machteloos haatte, waren blijkbaar aan een ereronde bezig.
Toen hij eindelijk weer bij de snackbar was teruggekomen, trokken de staarten van de toestellen voor de laatste keer laag boven de hoofden en feesttoeters over.
In zijn verwarring zag hij dat de vlag boven de deur was weggehaald en vervangen door een klok die in een vliegtuigpropeller was gemonteerd; dezelfde uit het caf op het plein of een grotere. Op die propellerklok zag hij dat het al tien over tien was.
Nooit meer teruggaan naar haar, dacht hij in overstelpende moedeloosheid. Dit komt niet meer goed. Nooit meer. Ik kan er niets aan veranderen, ik zou niet weten hoe. En als ik het wel wist, zou ik er geen energie meer voor hebben. Ik geef het op. Ik heb verloren, finaal...
Ik heb iets bij Lina verkeerd gedaan... wat weet ik niet. Maar ik doe altijd alles verkeerd...
Wat kan het me eigenlijk nog schelen... Laat het allemaal maar komen, het is toch niet tegen te houden. Hij voelde zich ineens zo afgemat, dat het leek of hij de verdere avond geen meter meer zou kunnen lopen.
Het was alsof hij ontelbare malen hetzelfde had moeten uitleggen, steeds aan anderen, zonder dat iemand hem had geloofd.
(Wordt vervolgd met nog n aflevering).@ 02-11-2018 13:03:04
sinop otelleri blog  sinop otel dublex suit oda  sinop otel hakkımızda  sinop otel hizmetler  sinop otel müza  sinop otel odalarımız  sinop otel plaj  sinop otel standart oda  sinop otelleri video  sinop otelleri yorumlar  sinop otel havuzlu  sinop otel fiyatları  sinop otelleri  sinop havuzlu otel  sinop otelleri trivego  sinop otelleri  sinop otelleri  sinop otelleri  sinop otelleri  sinop otelleri Sinop doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok tarihi mekâna da sahip olan bir şehirdir. Sinop yalnızca doğa meraklıları tarafından değil aynı zamanda tarih meraklıları tarafından da gezilip, görülen ve beğenilen bir kenttir. Sinop kalesi, Sinop arkeoloji müzesi, Sinop İnce burun Feneri, Boyabat Kaya Mezarları Sinop’un tarihsel kalıntılarını oluşturmaktadır.

Tarih meraklısıysanız ve Sinop’a gelip seyahat etmek, gezip görmek istiyorsanız, o halde Sinop otelleri arasından bir Sinop otel seçiminde bulunun. Tercih ettiğiniz otelin isteklerinize uygun olup olmadığını internet üzerinden öğrenebilirsiniz. Nasıl özellikler istiyorsanız, beğendiğiniz otel de bu özelliklerin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Tercih ettiğiniz Sinop otel ile güzel bir tatili geçirme imkânınız da bulunmaktadır.


@ 02-11-2018 13:02:37
antalya sex shop  
bursa sex shop  
sex shop bursa  
bursa sex shop  
avcılar sex shop  
avcılar sex shop  
esenyurt sex shop  
esenyurt sex shop  
beylikdüzü sex shop  
beylikdüzü sex shop  
kadıköy sex shop  
kadıköy sex shop  
bakırköy sex shop  
bakırköy sex shop  
işitme cihazı  


@ 02-11-2018 13:02:22
seks shop  
sex shop  
sex toys  
erotik seks shop  
gay sex shop  
gay sex shop  
strapon nedir  
kızılay sex shop  
vibratör  
izmir sex shop  
antalya sex shop  
ankara sex shop  
istanbul sex shop  
istanbul sex shop  


@ 02-11-2018 13:02:12
seks shop  
sex shop  
sex shop  
sex shop  
seks shop istanbul  


@ 02-11-2018 13:02:02
فرمتجر الجنس  
فروشگاه جنسی  
فروشگاه جنسی  
هزاز  
вибратор  
секс-шоп  
متجر الجنس اسطنبول  


@ 02-11-2018 13:01:55
sex shop  
iç giyim  
saç bakım  
işitme cihazı  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otel fiyatları  
sinop otel tavsiye  


@ 02-11-2018 13:01:44
 • https://www.ogiyo.com

 • https://www.sacbakim.net

 • https://www.noktaisitme.com

 • https://www.sinopantikotel.com.tr

 • https://www.sinopantikotel.com

 • https://www.sinopotel.com.tr

 • http://www.sinopotel.com

 • https://www.otelsinop.net

 • https://www.seksshopistanbul.net

 • https://www.jartiyercorap.com

 • https://www.noktashop.ist

 • https://www.noktashop.istanbul

 • https://www.noktashop.org

 • https://www.noktaseksshop.com

 • https://www.vibratorum.net

 • https://www.noktashop.org/articles-sitemap.xml • @ 02-11-2018 13:01:37
  sex shop  
  seks shop  
  saç bakım  
  seks shop  
  seks shop  
  sex toys  
  sex toys  
  gay sex shop
  gay sex shop
  strapon nedir


  @ 02-11-2018 13:01:21
  kızılay sex shop
  travesti sex
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  vibratör  
  izmir sex shop  


  @ 02-11-2018 12:59:54
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 


  @ 21-06-2015 15:35:42
  Het plaatsen van reacties kan alleen als u ingelogd bent. Klik hier om naar de inlogpagina te gaan.


  Copyright © 2002-2019 Geoffrey Reemer en Ren Claessens