donderdag 20 juni 2019
Snel naar rubriek:
Inloggen      Registreren
Daan Kogelmans - De dominee en de walvis
Gepubliceerd op: 24-10-2003 Aantal woorden: 2518
Laatste wijziging: - Aantal views: 1253
Easy-print versie Aantal reacties: 11 reacties

De dominee en de walvis

Daan Kogelmans


De dominee en de walvis

[De calvinisten] ...willen in niets anders geloven dan hel en verdoemenis.
E. Enrico Pestelchi - Les sourds du Testament.

Het was op een zondagochtend dat ik hem na tien jaar weer ontmoette: dominee Alain Lrault. Hij zat gebogen over een glas pastiche in een duister caf in de rue Morgue.
Het was vochtig, warm weer. Er hingen wolken, maar het regende niet. Het caf lag tegenover de protestantse kerk waar hij altijd preekte. Er was een dienst gaande. Het gezang klonk door tot de tafeltjes van het caf.
Ik kwam juist uit het toilet toen hij er opeens zat. Ik herkende hem aan zijn brede rug, zijn kale hoofd, aan zijn zwarte pak en aan zijn dikke, rode nek. Terwijl ik langzaam naar hem toe liep, bewoog hij iets. Hij tilde een zware arm op en goot water uit een klein karafje bij zijn glas pastiche. De drank kleurde troebel.
-'Dominee,' zei ik.
Hij draaide zich om in zijn stoel. n van de lange strengen haar die over zijn kale hoofd geplakt zaten, zakte voor zijn gezicht. Hij wreef hem terug.
-'Ja?' zei hij met zijn hand nog op zijn schedel. Zijn ogen waren geel en bol als visseogen. Er zaten witte haartjes tussen zijn verder zwarte, borstelige wenkbrauwen die in punten uiteen liepen.
-'Franois,' zei ik, 'Franois Lefebvre van Jean-Pierre Lefebvre.'
Hij keek mij aan, de hand nog steeds op zijn hoofd. Zijn wenkbrauwen bewogen omhoog.
-'Franois Lefebvre,' zei hij langzaam, 'wel godverdomme dat moet wel acht jaar geleden zijn.'
-'Tien,' zei ik lachend.
Hij liet zijn hoofd los en legde zijn hand op zijn knie.
-'Godallemachtig,' zei hij, 'hoe is het met je.'
Ik zei dat het goed ging.
-'En hoe is het met je ouwe heer?'
-'Ik dacht dat u dat wel wist?' zei ik.
-'Wat?'
Ik vertelde hem dat mijn vader al drie jaar geleden gestorven was.
-'Dat meen je niet,' zei hij.
-'Hmhm,' zei ik, 'leverkanker.'
De dominee draaide zijn blik naar de plavuizen vloer van het caf.
-'Dat spijt me werkelijk,' zei hij, 'dat spijt me godverdomme werkelijk. Het was een goede kerel, die vader van je. Ik weet nog dat hij met jou in zijn armen bij het doopvond stond. Godverdomme wat was hij trots. Die goede, domme ogen van hem straalden van geluk.'
Hij draaide zijn hoofd schuin naarme toe.
-'Dat spijtme werkelijk, jongen,' zei hij.
Ik haalde mijn schouders op.
-'Het gebeurt,' zei ik, 'mensen gaan dood. Mag ik erbij komen zitten?'
-'Natuurlijk, jongen, natuurlijk,' zei de dominee en hij pakte zijn stoel met beide handen vast en schoof een stukje opzij.
Ik bestelde een kop koffie en kwam bij hem aan het kleine tafeltje zitten.
Er waren weinig mensen op straat.
Hij leek zich opeens te realiseren dat het zondagochtend was en hij keek mij een ogenblik stil aan. Zijn dikke wenkbrauwen gingen omhoog en zijn vlezige lippen begonnen te bewegen.
-'Nee,' zei ik om hem de moeite te besparen, 'ik ga er niet meer heen.'
Hij draaide zijn hoofd af en keek naar het asfalt van de straat en naar de kerk. Hij knikte langzaam. Hij streek met een volle hand over zijn gezicht. De barvrouw bracht mij de koffie. Ik vouwde het pakje suikerklontjes open en deed ze in het kopje. Ik roerde langzaam. Het lepeltje tikte tegen het porcelein.
-'Doet u dat verdriet?' vroeg ik.
-'Nee,' mompelde hij, 'nee, nee, niet in het minst.'
-'En u?' vroeg ik, 'heeft u een vrije dag vandaag?'
Hij draaide zijn hoofd naar me toe. Zijn gele, vochtige visseogen bewogen heen en weer tussen de mijne alsof hij mijn state-of-mind wilde toetsen.
-'Ze hebben mij eruit gesmeten.' zei hij.
Ik hield op met roeren.
-'Wt?' zei ik. Ik keek hem ongelovig aan.
Hij knikte, pakte zijn glas pastiche en dronk. Hij veegde zijn mond af met de rug van zijn hand.
-'Ze hebben me er godverdomme uitgesmeten,' zei hij.
-'Waarom dt?' vroeg ik.
-'Waarom,' mompelde hij voor zich uit terwijl hij in de binnenzak van zijn colbert voelde, 'waarom.' Hij haalde een pakje Marlboro tevoorschijn. Het was zo'n softpack dat je moet openen in een hoek. Hij schudde er n sigaret uit en hield hem mij voor. Ik schudde mijn hoofd.
Terwijl hij de sigaret opstak, dronk ik van mijn koffie. Over het kopje keek ik naar de kerk aan de overkant van de straat. Het was een oud kerkje dat klein en verdrukt tussen de hoge, Parijse woonhuizen van de rue Morgue stond. De tonen van het orgel klonken laag en plechtig door de glas-in-lood ramen. Jaren en jaren had de dominee er gepreekt. Ik kon me niet voorstellen wat er gebeurd was.
De dominee trok aan zijn sigaret en blies de rook uit.
-'Waarom,' zei hij en hij wees met de sigaret naar de kerk, 'omdat ik hen de waarheid verteld heb, daarom.'
Zijn dikke wenkbrauwen bewogen op en neer. Hij trok zijn oogleden over zijn bolle ogen en ademde in door zijn neus. Ik zag zijn pupillen bewegen onder de oogleden. Toen opende hij ze weer. Hij draaide zijn hele lichaam naar mij toe en leunde met zijn elleboog op het tafeltje.
-'Jaren lang heb ik er Gods naam aangeroepen,' zei hij, 'je weet godverdomme hoe lang. Ik jaagde jullie allemaalop de knien. 'Zondaars,' riep ik vanaf de kansel, 'kniel voor God de Almachtige. Kniel, of jullie sterven op de dag des oordeels voor Zijn aangezicht en branden in de diepste hel van Belzebub de duivel. Kniel voor de Koning van de hemel en de aarde.' '
Hij glimlachte en keek even voor zich uit.
-'Godverdomme wat kan ik schreeuwen,' zei hij, 'en wat waren jullie bang. Ik kreeg jullie allemaal op de knien. Ik zou jullie godverdomme nog op jullie knien naar Lourdes krijgen, als ik dat wilde.'
Ik dronk van de koffie terwijl hij voor zich uit lachte.
-'Maar het probleem was,' zei hij en hij kneep n oog toe en keek mij met n bol oog aan. Hij wees naar mij met zijn sigaret.
-'Het probleem was,' zei hij, 'dat ik het zelf niet geloofde.'
Ik keek op.
-'Tsja, godverdomme,' zei hij, 'wat kon ik er aan doen? Het was gewoon mijn baan. Ik moest de schapen de kerk in krijgen, daar werd ik voor betaald, om ze op de knien te krijgen. En ik was er god-allemachtig goed in, dat weet je zelf.'
Hij dronk van de pastiche. Op zijn slaap zwol een blauwe ader op. Hij goot nog wat water bij zijn glas. Hij keek voor zich uit.
-'Godverdomme, wat waren jullie bang.' zei hij.
Hij draaide zich naar mij toe.
-'Maar je moet begrijpen,' zei hij, 'dat het in de loop van de jaren aan me begon te knagen dat ik het niet geloofde. 'Misschien bestaat Hij toch,' dacht ik. Hoe kon ik er zo zeker van zijn dat Hij niet bestond?En als hij bestond, hoe kon ik dan weten of ik jullie niet juist allemaal de hel in jaagde met mijn geschreeuw?'
Een haarstreng zakte voor zijn gezicht en hij legde hem terug op zijn hoofd.
-'Godverdomme,' zei hij, 'nu werd ik zelf bang. Ik benijdde jullie om jullie geloof.'
Hij trok aan zijn sigaret.
-'In die tijd ben ik gaan bidden.'
Hij keek me aan.
-'Ja, godverdomme, ik ben gaan bidden. Op mijn knien lag ik op de stenen van de vloer van de kerk, voor het houten kruisbeeld van Jezus Christus. Elke godvergeten dag bad ik tot een god aan wiens bestaan ik twijfelde. 'God,' zei ik, 'geef mij een teken. God, als je bestaat, zeg mij dan hoe ik de schapen redden moet.' '
De haarstreng zakte langzaam terug over zijn voorhoofd.
-'En?' vroeg ik.
Hij trok zijn oogleden half over zijn visseogen. Hij blies een wolk rook uit.
-'Pff,' zei hij, 'geen antwoord natuurlijk. Toen begon ik te experimenteren om Hem te dwingen mij een teken te geven. In het begin ging dat heel onbewust. Ik probeerde fluisterend te bidden of schreeuwend. Later dacht ik bewus methoden uit. Ik probeerde hem bijvoorbeeld ui zijn schulp te lokken door hem in zijn eigen kerk te vervloeken. 'Als er nou een bliksemschicht op mij neerschiet,' dacht ik, 'dan weet ik dat hij bestaat.' '
Hij glimlachte.
-'De vloeken galmden godverdomme tussen de gewelven van de kerk,' zei hij.
-'Daarna ben ik begonnen mijzelf te martelen. Ik probeerde zijn erbarmen te winnen door dagenlang op mijn blote knien op de koude stenen te zitten en niets te eten. Van de pijn en de uitputting stonden de tranen in mijn ogen.
-'God,' riep ik naar het grote houten kruis en ik strekte mijn armen er naar uit, 'God, als U bestaat, geef mij dan een teken.'
Maar het hielp allemaal niets. De godvergeten hemel en het godvergeten christusbeeld bleven stil en gesloten als een maagd.
Toen herinnerde ik mij dat ik in mijn studententijd had gelezen over de mystici uit de middeleeuwen die hun geest voor God hadden geopend met behulp van drugs. Nog zwalkend op mijn voeten van de honger ben ik naar n van de arme wijken van Parijs gegaan en heb rond gevraagd bij verschillende mensen en vond toen een dealer die mij cocane, herone en lsd verkocht.
Hij draaide zich naar mij toe en keek mij serieus aan met zijn gele visseogen. Hij draaide rondjes met de hand van zijn sigaret.
-'Met de drugs ben ik teruggegaan naar de kerk. Ik trilde nog van de martelingen en mijn knien deden nog zeer toen ik de spuit en het poeder en de velletjes lsd op het altaar uitspreidde. Ik keek op naar de houten Jezus aan het kruis.
'Godverdomme,' fluisterde ik, 'als je nu niet antwoord, dan steek ik die hele kerk van je in de hens.'
Ik trok mijn jasje uit en rolde de mouw van mijn overhemd op. Mijn handen trilden toen ik de naald in mijn arm stak. Nog voordat het spul kon gaan werken, likte ik snel aan het papiertje lsd en snoof een hoeveelheid poeder op. Ik denk dat ik toen flauwgevallen ben.
Toen ik bijkwam, lag ik op de grote, koude stenen van de kerkvloer. Ik rilde over mijn hele lichaam. Ik dacht dat ik iets vreemds gehoord had. Ik keek naar de stenen bogen van het dak van de kerk. Mijn hoofd duizelde. Ik keek naar het gezicht van Jezus dat groot en vreemd en dreigend boven mij hing. Het maakte mij misselijk. Het moest midden in de nacht zijn, want het was donker. Het gele licht van de straatlantaarns scheen door de kerkramen. Ik voelde iets aan mijn arm. Het was de herone naald. Met verstijfd vingers, trok ik hem eruit. Ik merkte dat naast mij op de grond mijn colbert lag. Trillend duwde ik mij overeind en trok het aan.
Mijn linkerarm zat nog maar half in mijn mouw toen het geluid dat mij gewekt had opnieuw klonk. Het was een langgerekt, ontzettend, hoog, klagend geluid dat uit de hemel scheen te komen. Ik kreeg er kippevel van en mijn bloed werd ijskoud.
Met zijn dikke vingers trok hij de streng haar terug over zijn hoofd. Hij keek mij strak aan. De ader op zijn slaap was dik als een worm.
-'Het was het gezang van een walvis,' zei hij.
Ik keek hem stil aan en zei niets.
Hij zei: 'het was het gezang van een walvis dat langgerekt en hoog en klagend in de nachtelijke duisternis over de daken van Parijs echoode.
Hoewel ik wilde, kon ik nauwelijks opstaan want mijn benen waren verstijfd en mijn knien vernield door mijn marteling. Ik trok mij op aan het altaar en strompelde, mij ondersteunend aan de kerkbanken, zo snel het ging naar het dichtstbijzijnde kerkraam dat geopend kon worden. Toen ik het opendraaide, klonk het gezang voor een derde keer, vlak boven mij. Met mijn hoofd tegen de muur van de kerk, kon ik net hoog genoeg kijken om de hemel te zien boven de huizen aan de overkant. En daar zag ik hoe vlak boven de daken, beschenen door het gele licht van de straatlantaarns, een enorme zwarte staartvin een verticale slag maakte en verdween.
Ik ben, mij aan de muren vasthoudend de straat opgestrompeld. Met open mond keek ik omhoog naar de zwarte hemel. Maar de walvis was verdwenen. Toen pas realiseerde ik mij wat er gebeurd was. De tranen sprongen in mijn ogen. Op mijn zere knien ben ik op de harde keien van de straat gevallen en ik heb mijn handen gevouwen en god gedankt.'
Hij hijgde uit van zijn verhaal. De strengen haar hingen aan de zijkant van zijn gezicht, maar hij deed geen moeite meer ze op hun plaats te leggen. In het kerkje aan de overkant werd een nieuw gezang aangeheven.'De dominee snoof en hij knikte naar het kerkje. Zijn ogen waren vochtig.
-'De zondag erna heb ik ze verteld welk teken God mij gegeven had. Ja godverdomme, het was een teken van God. Ik schreeuwde niet en ik bulderde niet. Ik vertelde hen sereen en kalm en met tranen in mijn ogen wat er gebeurd was. Maar zij wilden de waarheid niet horen als hij zo zacht en mooi was. Ze wilden hel en verdoemenis.
Toen ik uitgesproken was, was het doodstil in de kerk. Het leek of niemand durfde te ademen. Ik keek met natte ogen rond, maar alle hoofden waren gebogen en niemand keek me aan. Toen kraakte er een bank. n van de diakenen stond op. Met zijn hoofd gebogen naar de grond liep hij de kerk uit. Zijn harde hakken stootten hard tegen de stenen kerkvloer. Meer banken begonnen te kraken, er steeg een geroezemoes op en langzaam begon iedereen de kerk te verlaten. Ik bleef achter in een lege kerkzaal. Ik leunde met mijn ellebogen op de preekstoel. 'Mijn God,' prevelde ik, 'Mijn God vergeef het hen. Zij weten niet wat zij doen. Ik weet wie u bent.'
Dezelfde dag nog werd er een brief van de kerkeraad bij mij thuis bezorgd. Ik hoefde niet meer terug te komen.'
Hij zat onderuitgezakt op het kleine stoeltje. Zijn lange haren hingen langs zijn gezicht. Zijn bolle visseogen keken voor zich uit. Zijn armen hingen naar beneden, het sigarettepeukje smeulde tussen zijn vingers.
De bel van het kerkje begon te luiden en de kerkdeuren werden opengedaan. De eerste mensen die op het stoepje verschenen, bleven staan en keken naar ons. Ze bogen hun hoofden naar elkaar toe.
De drommen kerkgangers die vervolgens langs ons tafeltje trokken, hielden hun hoofden gebogen naar de grond.


@ 02-11-2018 13:03:04
sinop otelleri blog  sinop otel dublex suit oda  sinop otel hakkımızda  sinop otel hizmetler  sinop otel müza  sinop otel odalarımız  sinop otel plaj  sinop otel standart oda  sinop otelleri video  sinop otelleri yorumlar  sinop otel havuzlu  sinop otel fiyatları  sinop otelleri  sinop havuzlu otel  sinop otelleri trivego  sinop otelleri  sinop otelleri  sinop otelleri  sinop otelleri  sinop otelleri Sinop doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok tarihi mekâna da sahip olan bir şehirdir. Sinop yalnızca doğa meraklıları tarafından değil aynı zamanda tarih meraklıları tarafından da gezilip, görülen ve beğenilen bir kenttir. Sinop kalesi, Sinop arkeoloji müzesi, Sinop İnce burun Feneri, Boyabat Kaya Mezarları Sinop’un tarihsel kalıntılarını oluşturmaktadır.

Tarih meraklısıysanız ve Sinop’a gelip seyahat etmek, gezip görmek istiyorsanız, o halde Sinop otelleri arasından bir Sinop otel seçiminde bulunun. Tercih ettiğiniz otelin isteklerinize uygun olup olmadığını internet üzerinden öğrenebilirsiniz. Nasıl özellikler istiyorsanız, beğendiğiniz otel de bu özelliklerin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Tercih ettiğiniz Sinop otel ile güzel bir tatili geçirme imkânınız da bulunmaktadır.


@ 02-11-2018 13:02:37
antalya sex shop  
bursa sex shop  
sex shop bursa  
bursa sex shop  
avcılar sex shop  
avcılar sex shop  
esenyurt sex shop  
esenyurt sex shop  
beylikdüzü sex shop  
beylikdüzü sex shop  
kadıköy sex shop  
kadıköy sex shop  
bakırköy sex shop  
bakırköy sex shop  
işitme cihazı  


@ 02-11-2018 13:02:22
seks shop  
sex shop  
sex toys  
erotik seks shop  
gay sex shop  
gay sex shop  
strapon nedir  
kızılay sex shop  
vibratör  
izmir sex shop  
antalya sex shop  
ankara sex shop  
istanbul sex shop  
istanbul sex shop  


@ 02-11-2018 13:02:12
seks shop  
sex shop  
sex shop  
sex shop  
seks shop istanbul  


@ 02-11-2018 13:02:02
فرمتجر الجنس  
فروشگاه جنسی  
فروشگاه جنسی  
هزاز  
вибратор  
секс-шоп  
متجر الجنس اسطنبول  


@ 02-11-2018 13:01:55
sex shop  
iç giyim  
saç bakım  
işitme cihazı  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otelleri  
sinop otel fiyatları  
sinop otel tavsiye  


@ 02-11-2018 13:01:44
 • https://www.ogiyo.com

 • https://www.sacbakim.net

 • https://www.noktaisitme.com

 • https://www.sinopantikotel.com.tr

 • https://www.sinopantikotel.com

 • https://www.sinopotel.com.tr

 • http://www.sinopotel.com

 • https://www.otelsinop.net

 • https://www.seksshopistanbul.net

 • https://www.jartiyercorap.com

 • https://www.noktashop.ist

 • https://www.noktashop.istanbul

 • https://www.noktashop.org

 • https://www.noktaseksshop.com

 • https://www.vibratorum.net

 • https://www.noktashop.org/articles-sitemap.xml • @ 02-11-2018 13:01:37
  sex shop  
  seks shop  
  saç bakım  
  seks shop  
  seks shop  
  sex toys  
  sex toys  
  gay sex shop
  gay sex shop
  strapon nedir


  @ 02-11-2018 13:01:21
  kızılay sex shop
  travesti sex
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  erotik seks shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  sex shop  
  vibratör  
  izmir sex shop  


  @ 02-11-2018 12:59:54
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 
  sinop otelleri 


  @ 21-06-2015 15:35:42
  Het plaatsen van reacties kan alleen als u ingelogd bent. Klik hier om naar de inlogpagina te gaan.


  Copyright © 2002-2019 Geoffrey Reemer en Ren Claessens